1

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิวัฒศนาสร้างสรรค์ปัญญา ครั้งที่ 2 (นำเสนอโครงงาน)

6 มี.ค. 67 Learning with love. ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น 7 มี.ค. 67 Jump to my world. ระดับประ..

ผลรางวัลในการแข่งขันกรีฑาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2567 (6 ก.พ. 67)

รายงานผลการแข่งขัน 2 เหรียญทอง ขว้างจักร รุ่น 15 ปี หญิง กระโดดไกล รุ่น 18 ปี ชาย 2 เหรียญเ..

ผลรางวัลในการแข่งขันกรีฑท เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2567 (5 ก.พ. 2567)

รายงานผลการแข่งขัน 2 เหรียญทอง วิ่ง 80 ม. อายุ 10 ปี ชายและหญิง 1 เหรียญเงิน วิ่ง 80 ม. อายุ 10 ปี..

ภาพกิจกรรม

การนำเสนอ Project ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น “Learning with l..

6 มีนาคม 2567 ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจากโรงเรียนในสังกั..

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆะบูชา 23 กุมภาพันธ์ 2567

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) พร้อมด้วยคณะครูและผู้บริหาร นำโ..

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกซ้อมเหตุการณ์แผ่นดินใหวและอัคคีภัย (ภาคเช้..

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ภาคเช้า

เผยผลงานครู

ผลงานการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( นายเกรียงศักดิ์ สุขมี)

ผลงานการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( นายเกรียงศักดิ์ สุขมี)