ประวัติโรงเรียน

เทศบาลเมืองลำปางได้รับบริจาคที่ดินจากนายนิวัฒน์ ศิรินาวิน ในเขตเทศบาลที่ขยายใหม่ในตำบลพระบาท ได้ที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 3648,37958, 37193, 58594 และ 93446 รวมที่ดินทั้งสิ้น 61 ไร่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2534 โดยมีนายกเทศมนตรีเรือง เขื่อนแก้ว เป็นผู้รับมอบ สภาเทศบาลได้อนุมัติในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2534 ประจำปี 2535 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2535 ให้จัดตั้งโรงเรียนเทศบาลแห่งใหม่ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ในที่ดินดังกล่าว

27 ธันวาคม 2535 นายกเทศมนตรีเรือง เขื่อนแก้ว แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

11 มกราคม 2536 ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองลำปาง

18 มกราคม 2536 คทม. อนุมัติเงินสำรองจ่าย 40,000 บาท เป็นค่าสำรวจปรับผังแนวเขตระดับบริเวณที่ดินได้รับบริจาค

1 กุมภาพันธ์ 2536 รายงานการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ผ่านจังหวัดตามหนังสือที่ ลป 5205/234 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536

11 กุมภาพันธ์ 2536 สภาเทศบาลเมืองลำปาง ให้ความเห็นชอบจ่ายขาดจากเงินสะสม 3,721,000 บาท เป็นค่าปรับพื้นที่สนามกีฬา สวนสาธารณะ และบริเวณก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) จังหวัดอนุมัติตามหนังสือที่ ลป 0016/5550 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2536

17 มีนาคม 2536 เทศบาลขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสร้างอาคารเรียน 18 ห้องเรียน เงิน 12,000,000 บาท จากกรมการปกครอง ตามหนังสือที่ ลป 5205/706 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2536 กรมการปกครองอนุมัติ 4,644,000 บาท จำนวน 12 ห้องเรียน ตามหนังสือจังหวัดที่ ลป 0016/23950 ลง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2536 เทศบาลจ่ายขาดเงินสะสมสมทบก่อสร้าง 166,000 บาท หลังที่ 2 จ่ายขาดเงินสะสมสร้างอาคาร หลังที่ 1 จำนวน 3 ชั้น เป็นเงิน 4,870,000 บาท จังหวัดอนุมัติวันที่ 7 มีนาคม 2537 จ่ายขาดเงินสะสมถมที่เพิ่มอีก 2,865,000 บาท

17 สิงหาคม 2536 จังหวัดลำปาง โดยผู้ว่าราชการ อนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาล 3,721,000 บาท ถมดินลึก 1.00 เมตร เนื้อดินประมาณ 76,000 ลูกบาศก์เมตร ขุดสระลึก ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,800 ตารางเมตร ขุดรางดินระบายน้ำปากกว้าง 2.00 เมตร ความยาว 1,100 เมตร วางท่อลอดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 3 จุด ความยาวประมาณ 62.00 เมตร บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท บริเวณก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล 7(ศิรินาวินวิทยา)

3 พฤศจิกายน 2536 จังหวัดลำปางแจ้งกรมการปกครองอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4,644,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ

21 มกราคม 2537 แบ่งส่วนการก่อสร้างเป็น 3 อาคาร อาคาร 1 เป็นอาคาร 3 ชั้น วงเงินก่อสร้าง 4,870,000 บาท เป็นอาคารสำนักงาน ห้องผู้บริหาร ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการพิเศษ ห้องน้ำ - ห้องส้วม เทศบาลจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง อาคาร หลังที่ 2 เป็น 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง งบประมาณราคาก่อสร้าง 4,810,082 บาท กรมการปกครอง อนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการปกครอง เทศบาลเมืองลำปาง จัดสรรงบประมาณถมดิน - สร้างรั้วเพิ่มอีก 2,865,000 บาท ปรับพื้นที่อีก 12 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา ที่ได้รับบริจาคเพิ่มเติมรวมเป็นเนื้อที่ 62 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา (ตามหนังสือเทศบาลเมืองลำปาง ที่ ลป 5204/326 ลงวันที่ 26 มกราคม 2537)

11 กุมภาพันธ์ 2537 เทศบาลเมืองลำปางจ้างรับเหมาเขียนแบบแปลนของโรงเรียน เทศบาล 7 เป็นเงิน 48,000 บาท

7 มีนาคม 2537 จังหวัดอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม - ค่าปรับปรุงก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 เป็นเงิน 5,036,000 บาท- ค่าถมดินสร้างกำแพงกันดิน สร้างรั้วรอบที่ดิน 2,865,000 บาท ตามหนังสือจังหวัดที่ ลป 0016/341 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2537

3 มิถุนายน 2537 เทศบาลรายงานจังหวัด การดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) อาคาร 1 จ่ายจากเงินสะสมเทศบาล 4,870,000 บาท อาคาร 2 จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4,644,000 บาท เทศบาลสมทบ 166,000 บาท รวมการก่อสร้าง 9,650,000 บาท

โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 24/12/2538  ปัจจุบัน นางพณิฏฏา พวงชมพูพิศาล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ม.3 จำนวนนักเรียนชาย 280 คน หญิง 249 คน รวมนักเรียน 529 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวน 45 คน

พิกัดที่ตั้ง ละติจูด-ลองติจูด 18.26665174297561, 99.48947163454805