ข้อมูลอาคารสถานที่

ลำดับ ชื่ออาคาร ประเภทอาคาร ลักษณะอาคาร จำนวนห้องเรียน จำนวนห้องพิเศษ รวม
1 มัธยม มัธยมศึกษา 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 9 3 12
2 เอนกประสงค์ขนาดเล็ก ชั้นลอย ฐานแผ่ เลขที่ ช 88/48 เอนกประสงค์ เวที - ชั้นลอย      
3 อนุบาล อนุบาลศึกษา ฐานยก 8   8
4 อาคาร1 ประถมศึกษา 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 12   12
5 อาคารอนุบาล อนุบาลศึกษา ยาว - ฐานเตี้ย 6    
6 อาคารสำนักงาน สำนักงาน  3 ชั้น - ห้องโล่ง   8  
7 อาคารเรียน มัธยมศึกษา 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 9 3