ข้อมูลนักเรียน

สถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
 
ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม หมายเหตุ
ระดับอนุบาล        
อนุบาลปีที่ 1/1 14 6 20  
อนุบาลปีที่ 2/1 9 7 16  
อนุบาลปีที่ 2/2 8 10 18  
อนุบาลปีที่ 3/1 13 10 23  
รวมระดับอนุบาล 44 33 77  
         
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 9 7 16  
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 6 9 15  
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 9 11 20  
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 8 9 17  
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 13 8 21  
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 11 10 21  
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 9 10 19  
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 11 10 21  
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 10 13 23  
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 11 11 22  
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 12 12 24  
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 11 12 23  
รวมระดับประถมศึกษา 120 122 242  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 22 12 34  
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 21 19 40  
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 21 14 35  
รวมระดับมัธยมศึกษา 64 45 109  
รวมทั้งหมด 228 200 428