ข้อมูลนักเรียน

สถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2566
 
ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม หมายเหตุ
ระดับอนุบาล        
อนุบาลปีที่ 1/1 12 16 28  
อนุบาลปีที่ 2/1 16 10 26  
อนุบาลปีที่ 3/1 10 9 19  
อนุบาลปีที่ 3/1 8 11 19  
รวมระดับอนุบาล 46 46 92  
         
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 7 7 14  
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 8 7 15  
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 9 7 16  
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 6 9 15  
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 8 11 19  
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 11 7 18  
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 13 9 22  
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 10 9 19  
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 9 11 20  
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 9 10 19  
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 10 13 23  
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 9 11 20  
รวมระดับประถมศึกษา 109 111 220  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 22 18 40  
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 19 10 29  
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 19 18 37  
รวมระดับมัธยมศึกษา 60 46 106  
รวมทั้งหมด 215 203 418