ระดับประถมศึกปีที่ 4 - 6

นางเปมิกา แก้วมา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ประจำชั้น ป.4/1 )
นางนพวรรณ ตันชูชีพ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ประจำชั้น ป.4/2 )
นางสาววราลี ภูลสวัสดิ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น ป.5/1 )
นางสาวทัชชกร บุญรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ประจำชั้น ป.5/2 )
นางสาวจันทร์เพ็ญ โหรชิตร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ประจำชั้น ป.6/1 )
นายสุดเขต เดชรัตน์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น ป.6/2 )
WuwiJjj Jjj
ครูผู้ช่วย
( Jjjh )