ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

นายเกรียงศักดิ์ สุขมี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 )
นางภัทรภร ยะย่าเป้า
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 )
นางสาวธันยพร บุญรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 )
นายจักรกริช กันทิวงค์
ครู (คศ.1)
( ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 )
นางกาญจนา กุศล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 )
นายอุเทน จักรบุญมา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 )