บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวสิตางค์ สอนปิงคำ
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษประจำวิชาดนตรี )
นางสาวกฤติกา นาระกิจ
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพิเศษประจำห้องเด็กเรียนร่วม )
นางสาวปิยะธิดา ขวิญญา
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพิเศษประจำห้องเด็กเรียนร่วม )
นายณัฐวุฒิ เลพล
ครูจ้างสอน
( ประจำวิชาศิลปะ )
นางพิมสิริ ภุชทราคำ
เจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง
( (เจ้าหน้าที่การเงิน) )
นางสาววลัยพร แก้วคำมา
เจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง
( (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน) )