ระดับอนุบาล

นางกมลทิพย์ มะทะโจทย์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ประจำชั้น อ.1/2 และ อ.1/2 )
นางจิราภรณ์ บุญเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ประจำชั้น อ.2 )
นางวิภาวี แก้วคำดี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ประจำชั้น อ.3/1 )
นางพัชรา ชุมภูน้อย
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อ.3/2 )