ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ( ศิรินาวินวิทยา ..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ( ศิรินาวินวิทยา ) ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 สิงหา..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึก..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ระดับชั้นมัธยมศึกษ..

การประกันคุณภาพภายนอก ( พ.ศ.2564 - พ.ศ.2568)

ได้รับการรับรอง การประกันคุณภาพภายนอก ( พ.ศ.2564 - พ.ศ.2568) จาก สมศ.

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึก..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ระหว่างวันที่ 23 ก..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึก..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ระหว่างวันที่ 22 ก..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึก..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ระหว่างวันที่ 4 - ..

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับประถมศึกาา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึก..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ระหว่างวันที่ 7 - ..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึก..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ระหว่างวันที่ 4 - ..