การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งทางผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูได้ประชุมชี้แจง ความพร้อมในการเปิดเรียนของโรงเรียน แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยมีมาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด 19 ) พร้อมทั้งนำเสนองานของหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ