ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา