ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นอนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนจำกัด
- จำหน่ายใบสมัคร ระหว่างวันที่ 11 ม.ค. - 25 ก.พ. 64 ในวันเวลาราชการ เท่านั้น ณ ห้องธุรการโรงเรียน (ชุดละ 20 บาท)
- ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 15 - 25 ก.พ. 64 ในวันเวลาราชการ (โดยระดับอนุบาล ที่ตึกอนุบาล ระดับประถมฯ และมัธยมฯ ที่ห้องธุรการ)
- ประกาศรายชื่อ 5 มี.ค. 64