ครูพิเศษระดับชั้นประถม

นางสาวนรีกานต์ เตชะเมา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ประจำวิชาการงานอาชีพ )
นางอรวรรณ เครือใหม่
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ประจำวิชาภาษาไทย )
นางสาวกฤติยา มานะเปรมชัย
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ประจำวิชาสุขศึกษาพลศึกษา )
นายโรจน์ฤทธิ์ โชครวย
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษประจำช่วงชั้นที่ 1 )
นางสาวอังศุมาลิน ธนานุรัตน์
ครู (คศ.1)
( ประจำวิชาภาษาอังกฤษ )
นายทองอินทร์ อินวิจิตร
ครู (คศ.1)
( ครูผู้สอน )
นางชลธิชา มณียศ
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำห้อง นร.ที่มีความต้องการพิเศษ )