ครูพิเศษระดับชั้นประถม

นางสาวรัตนา เครือคำอ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ประจำวิชา ภาษาอังกฤษ )
นางสาวนรีกานต์ เตชะเมา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ประจำวิชาการงานอาชีพ )
นางอรวรรณ เครือใหม่
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ประจำวิชาภาษาไทย )
นายทองอินทร์ อินวิจิตร
ครู (คศ.1)
( ครูผู้สอน )
นางสาวกฤติยา มานะเปรมชัย
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ประจำวิชาสุขศึกษาพลศึกษา )
นางชลธิชา มณียศ
ครูผู้ช่วย
( ประจำห้อง นร.ที่มีความต้องการพิเศษ )