ระดับประถมศึกปีที่ 1 - 3

นางสาวชมพูนุช มีสวย
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ประจำชั้น ป.1/1 )
นางสาวนันท์นภัส พรมวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ประจำชั้น ป.1/2 )
นางปราณฤทัย เสาร์เทพ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น ป.2/1 )
นางปราณี มีใจวงค์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ประจำชั้น ป.2/2 )
นายจักรกริช กันทิวงค์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น ป.3/1 )
นางรัชดาพร บางหลวง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ประจำชั้น ป.3/2 )