นักการ-แม่บ้าน

นายสุทิน งามสม
นักการ/แม่บ้าน
นายสุวัฒน์ สวยงาม
นักการ/แม่บ้าน
นางพรนภัส ปัญญาไว
นักการ/แม่บ้าน
นายคมสัน ขันนาแล
นักการ/แม่บ้าน
( ดูแลรักษาความสะอาด )