คณะผู้บริหาร

นางพณิฏฏา พวงชมพูพิศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปริญญา รัตนเพ็ญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ )