มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19

มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 (ไวรัสโคโรน่า 2019) ของโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ในปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วยมาตรการคัดกรอง ป้องกันและควบคุม