การนำเสนอ Project ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น “Learning with love” ในงานวิวัฒศนาสร้างสรรค์ปัญญา โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ครั้งที่ 2