ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึก..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ระหว่างวันที่ 22 ก..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึก..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ระหว่างวันที่ 4 - ..

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับประถมศึกาา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึก..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ระหว่างวันที่ 7 - ..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึก..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ระหว่างวันที่ 4 - ..

แจ้งเปิดสถานศึกษา

แจ้งเปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึก..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ระหว่างวันที่ 20 -..

แจ้งเปิดสถานศึกษา

แจ้งเปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

แบบขอหยุดเรียนกรณีพิเศษ

แบบขอหยุดเรียนกรณีพิเศษ โดยไม่ถือเป็นวันลา

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึก..

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ระหว่างวันที่ 13 -..