ภาพกิจกรรม

มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19

มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปางเข้าตรวจเยี่ยม

คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปางเข้าตรวจเยี่ยม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโปรแกรมระบบบริหารวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโปรแกรมระบบบริหารวิชาการ